Astra Pro序列号激活方法

Astra Pro付费主题要怎么激活正版授权序列号

要激活Astra Pro的高级功能,需要先安装Astra Pro插件,如果你是自己在官网购买的,那么进入Download界面,可以看到三个文件,分别是Astra主题、Astra子主题和Astra Pro插件,下载Astra Pro Addon Plugin安装并且启用。

Astra Pro Addon Plugin

启用后进入Astra主题选项里面,右上角就会出现输入序列号的地方,填写上你的Astra Pro序列号就可以了。

Astra Pro后台截图

请求帮助:亲戚脑出血进ICU病房抢救,家庭负担极重,恳请您的帮助,1元2元也是一份支持,谢谢大家。

Scroll to Top